Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Wolontariat
Wolontariat w KCRiO

   Kandydat do odbycia wolontariatu powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania adekwatne do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Osoba zainteresowana wolontariatem składa do Koordynatora wolontariatu, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, podanie na odpowiednim formularzu. Podanie zawierające wszystkie wymagane zgody, wolontariusz przedkłada Koordynatorowi wolontariatu wraz z następującymi dokumentami:

1)     Kserokopią Polisy OC (dot. wolontariuszy udzielających świadczeń zdrowotnych),

2)     Kserokopią Polisy NNW,

3)     Kserokopią dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz uzyskane uprawnienia (w szczególności prawem wykonywania zawodu),

4)     Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia wolontariatu.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I WYKONYWANIA WOLONTARIATU W KRAKOWSKIM CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

PODANIE O PRZYJĘCIE NA WOLONTARIAT

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|