Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Fundusze Europejskie

Projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii realizuje projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych. 1.      Projekty w trakcie realizacji

 

Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 12 Priorytetowa Infrastruktura Społeczna,

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura zdrowia

(więcej)

 

Dom Dziennej Opieki Medycznej

rojekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś priorytetowa – Region Spójny Społecznie  

Działanie 9.2  Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Typ Projektu E: Rozwój opieki długoterminowej

(więcej)

 

 

 

Sprawny pracownik - działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

8 Oś priorytetowa – Rynek pracy

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne

Typ Projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym region

(więcej)

 

 

 

Rozwój KCRiO w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia

kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 12 Priorytetowa Infrastruktura Społeczna,

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura zdrowia

(więcej)

 

 

 

 2.      Projekty zrealizowane

 

Dzienny  Dom Opieki Medycznej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

(więcej)

 

 

Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy jakości świadczonych usług

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

(więcej)

 


 

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|