Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Poradnia medycyny sportowej

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty z zakresu medycyny sportowej:

Szczegóły w Rejestracji naszej Przychodni (tel. 12 42 87  302).

W Poradni Medycyny Sportowej pracują lekarze posiadający specjalne uprawnienia do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (specjaliści medycyny sportowej lub lekarze posiadający Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej), którzy przeprowadzają kwalifikacje i wydają orzeczenia oraz zaświadczenia o zdolności do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportu.

Głównym zadaniem Poradni Medycyny Sportowej jest: sprawowanie profilaktycznej
i leczniczej  opieki zdrowotnej nad osobami uczestniczącymi w szkoleniu sportowym
(w tym wyczynowym) oraz osobami uprawiającymi ćwiczenia fizyczne dla celów zdrowotnych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Zakres obowiązujących badań określają przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia - z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy21 a23 rokiem życia (Dz.U. z 2011r. Nr 88, poz. 500 z dnia 28 kwietnia 2011r.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego ( Dz.U. z 2011r. Nr 88, poz. 502),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2009 Nr 139, poz. 1142)

Badania obejmują:

 1. wstępne badania lekarskie – odgrywa kluczową rolę w kwalifikacji do sportu. Po przeprowadzeniu określonych w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia badań lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu,
 2. okresowe badania lekarskie – ma na celu monitorowanie wpływu obciążeń treningowych na zawodnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny się odbywać co 6 miesięcy.
 3. kontrolne badania lekarskie – przeprowadza się je u sportowców którzy doznali urazów (w tym urazu głowy), zmian przeciążeniowych, utraty przytomności (w tym porażki przez nokaut) lub przebyły ostrą infekcję bądź inną chorobę uniemożliwiającą branie udziału
  w treningach lub zawodach.

WYŻEJ WYMINIONE BADANIA OBJEMUJĄ:

Badanie wstępne 

(UWAGA z uwagi na konieczność wykonania badań zewnętrznych konieczne są minimum dwie wizyty):

 1. wywiad medyczny,
 2. ogólne badanie lekarskie,
 3. pomiary antropometryczne,
 4. badanie elektrokardiograficzne w spoczynku,
 5. próbę wysiłkową,
 6. badania laboratoryjne (badanie ogólne moczu, OB, morfologię krwi obwodowej
  z wzorem odsetkowym, poziom glukozy),
 7. konsultacje (laryngologiczną, okulistyczną, stomatologiczną)

W przypadku uprawiania niektórych dyscyplin sportowych niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań i konsultacji:

 • boks, kick-boxing oraz inne sporty i sztuki walki - co 2 lata EEG i konsultacja neurologiczna
 • judo, zapasy – co 2 lata RTG odcina szyjnego kręgosłupa
 • podnoszenie ciężarów – co 2 lata RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • płetwonurkowanie – co 2 lata badanie spirometryczne i pomiar stężeniu glukozy we krwi
 • sporty motorowe, sporty wodnie, wspinaczka – pomiar stężenia glukozy we krwi.
 • skoki spadochronowe, sporty lotnicze – konsultacja psychologa.

Badania okresowe

co 6 miesięcy:

 1. wywiad medyczny,
 2. ogólne badanie lekarskie,
 3. pomiary antropometryczne,
 4. w przypadku przebytej choroby infekcyjnej EKG spoczynkowe

co rok:

 1. wywiad medyczny,
 2. ogólne badanie lekarskie,
 3. pomiary antropometryczne,
 4. EKG spoczynkowe,
 5. próbę wysiłkową,
 6. badania laboratoryjne (badanie ogólne moczu, OB, morfologię krwi obwodowej
  z wzorem odsetkowym, poziom glukozy)
 • sporty motorowe, sporty wodnie, wspinaczka – pomiar stężenia glukozy we krwi.

Co dwa lata:

Powtarzane są badania wykonywane w czasie badania wstępnego.

Uwagi praktyczne

 • sportowcy, szczególnie badani po raz pierwszy (badania wstępne), przechodzą szereg badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, w związku z powyższym należy liczyć się z koniecznością wykonania konsultacji poza KCRiO i potrzebą powtórnej wizyty w poradni
 • na badania należy zabrać ze sobą karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz zaświadczenia z leczenia chorób w poradniach specjalistycznych, 
 • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych odbywa się w godz. 7.30- 10.00 na terenie KCRiO (w przypadku badania moczu należy przynieść próbkę w specjalnym pojemniczku - do zakupienia w aptekach, po podmyciu się, z porannego oddania, z porcją ze środkowej części strumienia), w przypadku oddawania krwi do badania glukozy należy zgłosić się do punktu pobrań na czczo, 
 • do wykonania próby wysiłkowej należy zgłosić się w stroju sportowym, 
 • w przypadku posiadania badań własnych pacjenta akceptowane będą wyniki nie starsze niż 2 tyg.

Warunkiem przeprowadzenia badań sportowo -lekarskich jest :

 1. Posiadanie dowodu tożsamości lub leg. szkolnej.
 2. Obecność rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku badania dzieci i osób niepełnoletnich do ukończenia 16 roku życia, przy konieczności pobrania krwi - do ukończenia 18 roku życia.
 3. 3.      Dokonanie wpłaty za badanie w kasie KCRiO
 4. Wypełnienie ankiety dotyczącej przebytych i aktualnych chorób (wywiad profilaktyczny) z podpisem badanego lub rodzica (opiekuna prawnego) w przypadku osoby niepełnoletniej ( wzór ankiety do pobrania poniżej) oraz oświadczenia upoważniającego do wglądu do dokumentacji i do udzielania świadczeń zdrowotnych ( do pobrania w Rejestracji).  

Rejestracja do badań sportowo - lekarskich odbywa się:

poprzez osobiste zgłoszenie się do Rejestracji codziennie od poniedziałku do piątku

istnieje możliwość rejestracji telefonicznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15: 00 pod nr tel.: 12 42 87 302

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|