Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Fundusze Europejskie
W dziale tym znajdziecie Państwo informacje dotyczące projektów realizowanych przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii współfinansowanych  środków Unii Europejskiej w latach 2010- 2018 tj.:


1.       Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

 2.       Dzienny Dom Opieki Medycznej – projekt realizowany  w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.       Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji sytemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej – projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Szczegółowe informacje  na temat realizowanych  projektów można uzyskać klikając tutaj.


BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|